Tôm khô ngon

Tôm khô ngon thẻ (đóng gói 500g)

Tôm khô (tôm thẻ) size nhỏ cao cấp

Giá 480.000 440.000

Tôm khô (tôm thẻ) size vừa thành phẩm

Giá 690.000 640.000

Tôm khô (tôm thẻ) size lớn được bóc sạch vỏ (tôm nõn)

Giá 780.000 740.000

Tôm khô ngon đất (đóng gói 500g)

Tôm khô (tôm đất) size nhỏ đang khuyến mãi

Giá 650.000 600.000

Tôm khô (tôm đất) size vừa đã bóc sạch võ (tôm nõn)

Giá 800.000 750.000

Tôm khô (tôm đất) loại 1 thành phẩm

Giá 900.000 800.000

Tôm khô ngon khác (đóng gói 500g)

Tôm ép dẻo size lớn

Giá 390.000 340.000

Khô tôm tít size lớn

Giá 340.000 290.000