Mực khô ngon

Mực khô ngon loại 1 (đóng gói 500g)

Giá 570.000 430.000

Giá 590.000 440.000

Giá 610.000 450.000

Giá 620.000 460.000

Giá 630.000 470.000

Giá 640.000 480.000