Mực khô ngon

Mực khô ngon loại 1 (đóng gói 500g)

Giá 630.000 530.000

Giá 650.000 550.000

Giá 670.000 570.000

Giá 680.000 580.000

Giá 690.000 590.000

Giá 700.000 600.000