Mực khô ngon

Mực khô ngon loại 1 (đóng gói 500g)

Giá 600.000 550.000

Giá 660.000 600.000

Giá 690.000 650.000

Giá 730.000 680.000

Giá 740.000 700.000

Giá 800.000 740.000