Mực khô ngon

Mực khô ngon loại 1 (đóng gói 500g)

Giá 630.000 500.000

Giá 650.000 540.000

Giá 670.000 620.000

Giá 680.000 630.000

Giá 690.000 640.000

Giá 700.000 650.000